注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

新世博学校六(3)班

和孩子们一起成长

 
 
 

日志

 
 

看拼音写词语  

2013-06-21 16:19:04|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

语文第二册期末复习(看拼音写词语)

姓名:                  学号:

bǎi   wàn   dīnɡ dōnɡ   pénɡ yǒu   zuò wèi     chūn fēnɡ  chūn  tiān

 

chūn  yǔ    zháo  jí   zhǎnɡ  ɡāo  hóng  huā  nián  suì    yùn  dònɡ

 

ɡāo  xìnɡ   qīn  rén    hǎo  de   liánɡ  fēnɡ  zhōnɡ  wǔ   xīn  nián

 

chánɡ duǎn    zhī dào    lì  liànɡ    fēi chánɡ   dào  chù     kāi  fā

 

 rèn  zhēn   rànɡ  kāi    kāi  huì    kāi  ɡuān  jǐnɡ shuǐ    xīnɡ kōnɡ

 

mínɡ liànɡ    niú nǎi     bù  xínɡ   kàn  jiàn  xínɡ  rén     lǐ  miàn

 

 huà huà    tónɡ  huà    hé  shuǐ    táo  shù    tài  yánɡ    nǎ    er

 

ɡù   shì   shēnɡ  qì     měi  hǎo   lián  mánɡ   jí  mánɡ    dé yì

 

xǐ  liǎn    jiā  xiānɡ   tiào  ɡāo   hé  miáo     dǎ  sǎo   chónɡ  zi

 

fù   mǔ    ɡōnɡ  rén   ɡōnɡ  yuán  ɡuǒ  yuán   huā yuán   hěn  duō

 

cǎo yuán  pínɡ  yuán   quán  jiā   ɡuān  xīn   ɡè  zhǒnɡ   jiè  shū

 

shànɡ wǎnɡ   lái  wǎnɡ   ér   tónɡ   kāi  ɡuān    shū xiě     chuī fēnɡ

 

xià  rén     yú  xiā   yīn  wèi    bàn  fǎ    zhǎo  dào   hǎo  xiànɡ

 

wǒ men    zài  jiàn    kàn  zhe   xiào  huà    dà   xiànɡ   shén   me

 

 shào  xiān  duì     hé  shànɡ    kāi  fànɡ      hǎi  shànɡ   zhào  kàn

 

 shōu  fā    shuō huà    tiān  qì    jié  rì      jiào  shēnɡ   kě  pà

 

xiào  shēnɡ  bānɡ mánɡ   duō shǎo   nǐ  men     xǐ  yī      xuě  dì

 

sǎo   dì    lǜ   yè     zǎo  shàng  wán  quán   huí  qù    wán  lè

 

yé   ye     bà   bɑ     jiù  yào    mā  mɑ    jiě  jie      zuò zhènɡ

 

nǚ  hái   zǎo  shànɡ   tiān  liànɡ   huà yǔ    yí  dìnɡ   yǒu  mínɡ

 

fānɡ  xiànɡ   yǐ  hòu   ɡènɡ  kuài   zhǔ   yì    zǒnɡ ɡònɡ  zhènɡ  zài

 

shí  qiáo   xiānɡ  qīn  liǎn  miàn  wànɡ  jì   xiǎnɡ  xiànɡ  wán  chénɡ

 

wánɡ  wèi   cónɡ  qián  hé  biān    zhè   lǐ   qǐnɡ  jìn   yánɡ  ɡuānɡ

 

dào  lǐ    duǎn  pǎo    tǔ  dì     duì  miàn    lěnɡ  rè    zuò  shì

 

xuǎn  rén    fā  wèn   nán   běi   qiū  tiān     shā  tǔ

 

 

ɡān  jìnɡ   tónɡ  xué  zhuān  xīn  qiān  wàn   hǎi  biān   zháo  liánɡ

 

ɡānɡ  cái    nián   jí    mǎ   yǐ   qián  hòu    xiù  qì     lā  shǒu

 

hé   pínɡ   shí jiān    shù  lín    ɡuān  bì   lì  zhènɡ    ɡàn  huó

 

shì  fēi     huā  duǒ    fēi   jī    sònɡ  zǒu    ɡuò  hé     huó  dònɡ

 

ɡuò   lái     tīnɡ  jiàn  yuǎn  fānɡ  ɡēn   zhe   zuì  hòu    zhònɡ huā

 

kě    ài    ɡāo  yuǎn  shí   tou   xǔ   duō    bié   rén   zhǒnɡ  zi

 

dōu   shì   huān chànɡ   diǎn  tóu    zhào piàn   xiān  shenɡ  chī  wán

 

ɡǎn  kuài   ɡǎn  mánɡ  zhú  lín    jūn  duì    qǐ   lì      xué  xí

 

xiǎnɡ  niàn   zú qiú     kuài   lè    lǎo   shī   lěnɡ  dàn    zhōnɡ  jiān

 

rè  qínɡ    tónɡ  yì   tónɡ  xué    chī  kǔ    sònɡ  ɡěi    ɡōnɡ ɡònɡ

 

liàn   xí    huǒ bàn     fēn  kāi    xiào liǎn    méi  yǒu    zhǐ  yào

 

tiān  kōnɡ   huánɡ  niú   bǎi  huā   qí  fànɡ     hónɡ  huā   lǜ    cǎo

 

liàn   xí    huǒ bàn     fēn  kāi    xiào liǎn    méi  yǒu    zhǐ  yào

 

tiān  kōnɡ   huánɡ  niú   bǎi  huā   qí  fànɡ     hónɡ  huā   lǜ    cǎo

                                                                                

fānɡ  xiànɡ   yǐ  hòu   ɡènɡ  kuài   zhǔ   yì   zǒnɡ ɡònɡ  zhènɡ  zài

  评论这张
 
阅读(178)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018